Actief wil een stad waarin het goed leven is voor iedereen. Het bevorderen van cultuur, sport en recreatie is een doel op zichzelf voor de gemeente; het is dus niet alleen belangrijk omdat het de stad aantrekkelijker maakt voor bezoekers van buiten of voor bedrijven die zich hier willen vestigen.
Zonder cultuur, sport en recreatie is het leven in Amersfoort gewoon niet zo goed als het zou kunnen zijn – en dus volgens ons niet goed genoeg.

Cultuur
Cultuur is de levensstijl van een samenleving, die uit het verleden tot ons komt en zich voortdurend ontwikkelt. Kunst is de expliciete uitdrukking van de cultuur en het is een belangrijke richtinggever van de cultuur.
De kunsten in al hun verschijningsvormen steunen financieel gesproken op het publiek, ook al beweren tegenstanders van het cultuurbeleid graag iets anders. Maar steun van de overheid is toch onmisbaar, omdat de overheid datgene kan steunen:

  • dat nu nog te zwak is om zichzelf te redden (zoals het experiment, de vernieuwing),
  • dat altijd te zwak zal zijn (zoals bijvoorbeeld poëzie) of
  • dat te groot en te kostbaar is voor de sector om zelf te realiseren, zoals de bouw van schouwburgen en concertzalen.

De totale steun aan de kunsten van alle overheden samen zijn overigens ongeveer wat het Rijk alleen in drie dagen uitgeeft aan zorg.
Historisch is het in Nederland zo gegroeid dat die steun voor de kunsten vooral van de steden komt. Amersfoort verzaakt sinds jaar en dag zijn plicht op dit terrein. Met ingang van 2018 komt een beetje extra geld beschikbaar. Dat geld is grotendeels incidenteel en wordt nauwelijks voor de levende kunst bestemd, maar vrijwel alleen voor het afnemen van kunst door het publiek.

Wij willen een cultuurbeleid waarin er een verwelkomende houding is ten opzichte van de levende kunst, inclusief de vestiging van kunstenaars en de ontwikkelingskansen van wie er in de stad is; een actief atelierbeleid en een beleid van startersopdrachten horen daarbij. De theaters, die in Amersfoort opvallend goed met elkaar en met de festivals samenwerken, krijgen als het aan ons ligt voldoende armslag. Het muziekbeleid in alle disciplines moet een extra boost krijgen. Het gemeentelijk beeldend kunstbeleid, dat vrijwel niet meer bestaat, willen wij uit de as doen herrijzen door opdrachten en aankopen. Wij zijn er voorstander van dat alle cultuurgebouwen inclusief de ateliers in een speciale “dochter” van de SRO worden ondergebracht.
Amersfoort heeft te veel, te kleine, musea; geen ervan kan echt een vuist maken op de terreinen geschiedenis, kunst of elders. Wij zijn er dan ook tegen dat er daar nog weer een kleintje bij komt, zoals bijvoorbeeld terugkeer van het kleine Armandomuseum naar de stad.
Integendeel zijn wij voorstander van een plan om binnen circa tien jaar te komen tot een “Museum Amersfoort”, met een brede collectie en een boeiend beleid (onderzoek, aankopen, exposities) op zowel het gebied van de geschiedenis als dat van de kunsten; dat museum komt in de plaats van alle onderdelen van “Amersfoort in C”. Een Armando-presentatie en een presentatie van Mondriaan horen natuurlijk in de vaste opstelling van het Museum Amersfoort.
Een plan en een collectie staan in zo’n plan voorop, een gebouw komt ver daarna. Geen van de bestaande gebouwen is geschikt. Die van Flehite hebben een grote potentiële marktwaarde, het Mondriaanhuis kan een internationaal gastatelier worden, het Rietveldpaviljoen zou voor de fotografie kunnen dienen.

Sport
Een zo breed mogelijk aanbod recreatiesport is als gezegd een doel op zichzelf voor de gemeente. In overleg met de ASF (Amersfoortse Sport Federatie) moeten de investeringen, en hun staat van onderhoud, op peil blijven.
Wij hechten er grote waarde aan dat het aanbod aan niet-clubgebonden sportmogelijkheden in de stad toeneemt, aangezien een steeds groter aantal mensen op sportgebied actief wil zijn zonder het verplichtende karakter van een lidmaatschap. In parken en plantsoenen moeten moeten meer faciliteiten komen in de categorie Cruyff- en Krajicekcourts en openbare tennisbanen.
Ook wil Actief dat er “Ouderenspeelplaatsen” komen zoals in verschillende landen om ons heen, met algemeen bruikbare fitnessapparaten in de open lucht. De bestaande kinderspeelplaatsen en -tuinen worden periodiek herijkt op o.a. de vraag of ze nog wel nodig zijn; Ouderenspeelplaatsen (eigenlijk: openbare fitnessplaatsen) is voor ons een van de te overwegen nieuwe bestemmingen.

De buurtsportcoaches worden door ons ondersteund. Verschillende Amersfoortse sportverenigingen doen hun best om een aanbod te hebben, gericht op mensen met een of andere beperking; ook voor de buurtsportcoaches is dit een belangrijk aandachtspunt. Dat waarderen en steunen wij. In overleg met de doelgroep kunnen aanvullende gespecialiseerde programma’s worden ontwikkeld.
Voor topsport is wat ons betreft plaats in Amersfoort, mits die voortvloeit uit activiteiten van de Amersfoortse sportgemeenschap: als bijvoorbeeld een Amersfoortse vereniging de top haalt in zijn sport, moet de gemeente die geen strobreed in de weg leggen, integendeel. Voor een kunstmatige, zwaar gesubsidieerde import van topsport is in ons beleid geen plaats.

Onderwijs
Bij de stad die wij willen hoort een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Amersfoort heeft een afdoende aanbod op lager en middelbaar niveau, maar ons hoger onderwijs schiet totaal tekort. Dit is één van de terreinen waarop het gemeentebestuur van zijn afwachtende houding af zal moeten. Een gemeente als bijvoorbeeld Den Bosch is er, door een actieve houding, zelfs in geslaagd een universitaire opleiding in het centrum van de stad gevestigd te krijgen; voor Amersfoort moet dit een voorbeeld zijn.
Voorzover Amersfoort een studentenleven heeft, draagt dat actief bij aan de stedelijke sfeer die wij willen in de stad. De gemeente moet dit faciliteren, door bijvoorbeeld ruimte voor een studentensoos beschikbaar te stellen. Studentenhuisvesting is uiteraard een medeprioriteit; dit kan ook helpen de transitie van overbodige kantoorgebouwen rond te krijgen.
In verschillende gemeenten zijn indrukwekkende voorbeelden van innovatief economisch leven die geheel terug te voeren zijn op studenten die eigen bedrijven beginnen op allerlei terrein. De gemeente moet uitstralen dat het hier actief tegenover staat en deze ontwikkelingen graag stimuleert – en vervolgens moet dat natuurlijk ook worden waargemaakt.

Wat de stad bijzonder maakt
Op sommige momenten en punten springt Amersfoort over haar eigen schaduw. Voor Actief zijn die momenten de ultieme smaakmakers van het stedelijk leven en de voorwaarden voor een levenskrachtige stedelijke ontwikkeling. Na de eerste levensbehoeften van onze burgers zouden die bijzondere dingen dan ook bovenaan de prioriteitenlijst van de gemeente moeten staan.

de War
De ecologische, wetenschappelijke, educatieve en culturele broedplaats de War moet voor Amersfoort behouden blijven. De War is gebaseerd op een “businessmodel” dat haar eigen unieke waarde heeft, en in menig opzicht een voorbode van de toekomst is. Actief heeft zich bij uitstek voor de War ingezet de laatste jaren en zal dat blijven doen. De War moet een blijvende, betaalbare en flexibele huisvesting krijgen, die groot genoeg is. De voormalige Willem III-kazerne lijkt een prima keuze en de gemeente moet die acceptabel maken.

de parken
Amersfoort is trots op haar uitstraling als “parkenstad”, maar daar zijn veel kanttekeningen bij te maken. Het stedelijke groen is verdeeld over grote en kleine plantsoenen en enkele parken. Zoals gezegd zijn wij niet in alle gevallen tegen het bebouwen van plantsoenen en groensnippers. De parken die we hebben, zijn historisch (Randenbroek), sterk gemengd (Schothorst) of natuurgebieden (Waterwingebied); geen van allen behalen zij nu al hun potentieel en ze zijn ook – met uitzondering van het Waterwingebied – niet erg groot. De parken willen we behouden, waar mogelijk uitbreiden en beter ontwikkelen, zodat zij de grootschalige longen en recreatieruimtes kunnen zijn die noodzaak zijn voor een stad van de omvang die Amersfoort gaat bereiken. De open grond tussen de noordgrens van Vathorst en Nationaal Landschap Arkemheen moet een open, groene en recreatieve parkachtige ontwikkeling krijgen, met bewoning alleen maar voorzover die dienstbaar is aan de parkachtige ontwikkeling.

de evenementen
Amersfoort heeft veel verschillende evenementen, zoals culturele en andere festivals, horecamanifestaties, stadsdeelgerichte feesten en sportevenementen. Deze dragen bij aan de dynamische stad die wij voorstaan, dus we zijn er sterk voor. Knelpunten zijn:

  • de verhoudingen met de horeca in de binnenstad rond de terrassen; wij willen een beter evenwicht en vinden dat het de gemeente moet zijn die het voortouw neemt in het streven naar dat evenwicht,
  • het gebrek aan open festivalterreinen; wij willen meer ervan (én groen), die over meer wijken verdeeld worden,
  • de hoge gemeentelijke lasten voor bijvoorbeeld veiligheid, precario en hygiëne; de raad moet dit onderzoeken en de lasten verlagen, óók voor ongesubsidieerde evenementen.

Wat de stad niet bijzonder maakt, is het inkopen van dure evenementen die in principe elke gemeente in huis zou kunnen halen, zoals “The Passion”; wat ons betreft is dat afgelopen.

de coffeeshops
Zolang in Nederland – in tegenstelling tot steeds meer landen – drugs niet echt gelegaliseerd zijn, hebben we coffeeshops nodig als distributiekanaal voor een verzorgingsgebied van 300.000-500.000 mensen. Naast hun detailhandelstaak zijn coffeeshops een leuke en onschuldige manier om drugs te consumeren.
De weinige shops die nog over zijn, leveren in beide aspecten stevige overlast op. Actief zet zich als geen ander in voor uitbreiding van hun aantal; niet omdat dat van ons zo nodig moet, maar om de hinder te verminderen. Conservatieve partijen, en de burgemeester, verzetten zich tegen deze uitbreiding omdat zij denken dat het drugsgebruik zo zal verminderen – daar is geen bewijs voor.